top of page

Intermediate Level Songs

Red Beans

红豆

hóng dòu

Joyful Night

良宵

liáng xiāo

Peach Blossom Crossing

桃花渡

táo huā dù

Su Wu Herding Sheep

苏武牧羊

sū wǔ mù yáng

The Moon of Guanshan

关山月

guān shān yuè

Lover's Heart

恋人心

liàn rén xīn

Bamboo Garden Love Song

竹苑情歌

zhú yuàn qíng gē

Spirited Away

千与千寻

qiān yǔ qiān xún

Butterfly Lovers

梁祝

liáng zhù

Unrequitted Love

相思

xiāng sī

Love Song of the West Sea

西海情歌

xī hǎi qíng gē

House of Flying Daggers

十面埋伏

shí miàn mái fú

bottom of page